Mutrex International B.V. | The Cork Company (verder TCC) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contactgegevens

Functionaris gegevensbescherming

M.J. Muusz is de functionaris gegevensbescherming van TCC. Hij is te bereiken via mjmuusz@mutrex.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TCC verwerkt voornamelijk bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam en dito adresgegevens / telefoonnummers / e-mailadressen en openingstijden. Door TCC verwerkte persoonsgegevens beperken zich tot gegevens die je zelf aan ons verstrekt om gebruik te maken van onze diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres(sen)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TCC verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals gegevens over iemands ras of etnische afkomst / politieke opvattingen / godsdienst of levensovertuiging / lidmaatschap van een vakbond / genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie / gezondheid / seksuele leven of strafrechtelijk verleden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TCC verwerkt jouw bedrijfs- en evt. persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van orders en betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • TCC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

TCC neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TCC) tussen zit.

TCC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Voor administratie en orderverwerking: Exact op lokale server
 • Voor mail en nieuwsbrieven: Outlook op individuele PC
 • TCC verwerkt geen persoonsgegevens in de cloud.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TCC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht of strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

TCC deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het gaat hier uitsluitend om (bedrijfs)naam-, adres-, e-mail- en telefoongegevens welke wij communiceren met transportbedrijven teneinde bestellingen te kunnen aanmelden en uitleveren. TCC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt TCC jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Het gaat hier uitsluitend om (bedrijfs)naam-, adres-, e-mail- en telefoongegevens welke wij communiceren met bijvoorbeeld consumenten die zoekende zijn naar een dealer van onze producten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website verzamelt geen gegevens van websitebezoekers. Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken, noch vragen wij je jouw gegevens in te vullen op onze site. Eventuele login gegevens worden door ons verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TCC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mjmuusz@mutrex.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Wij wijzen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TCC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mjmuusz@mutrex.nl.